Menu

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1

Begripsomschrijvingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verzekeraar:
  Onderlingehulp Antillen Verzekeringen II N.V. gevestigd te Curaçao, Aruba en Bonaire.
 2. Verzekeringnemer:
  Degene die een verzekeringsovereenkomst is aangegaan met de verzekeraar.
 3. Verzekerde:
  Degene bij wiens overlijden de verzekerde uitvaartkosten vergoed zullen worden.
 4. Verzekeringsovereenkomst:
  Overeenkomst inzake een natura-uitvaartverzekering.
 5. Polis:
  Schriftelijke vastlegging door de verzekeraar van de verzekeringsovereenkomst.
 6. Verzekerde dekking:
  De door de verzekeraar te vergoeden uitvaartkosten, tot op het in de polis vermelde bedrag.
 7. Eerste verzekeringsjaar:
  Periode van een jaar volgende op de dag waarop de eerste premie en eventuele kosten door de verzekeraar zijn ontvangen.
 8. Ongeval:
  Een van buiten komende, plotselinge, van de wil van de verzekerde onafhankelijke, gewelddadige inwerking op het lichaam van de verzekerde die rechtstreeks dusdanig medisch vast te stellen letsel veroorzaakt dat het overlijden van deze inwerking het gevolg is.

ARTIKEL 2

Grondslag van de verzekeringsovereenkomst

 1. De verzekering is gegrond op de schriftelijke verklaringen van de verzekeringnemer en de verzekerde, gedaan met als doel het sluiten van de verzekering.
 2. Verzwijging, verkeerde of onwaarachtige opgave, van belang voor de beoordeling van het risico, maakt de verzekeringsovereenkomst vernietigbaar.
  Er behoeft geen causaal verband te bestaan tussen de doodsoorzaak enerzijds en de verzwijging, verkeerde of onwaarachtige opgave anderzijds om de nietigheid van de overeenkomst in te roepen.
 3. Blijkt evenwel de in de polis vermelde geboortedatum van een verzekerde waarvan bij de premievaststelling is uitgegaan niet juist te zijn, dan wordt de voor de verzekerde uitvaartkosten verschuldigde premie naar de juiste geboortedatum herberekend en de te weinig betaalde premie, inclusief eventuele rente, van de verzekeringnemer nagevorderd.

ARTIKEL 3

Aanvang en einde van de verzekeringsovereenkomst

 1. Aanvang van de verzekeringsovereenkomst: de verzekerde uitvaartkosten zijn gedekt vanaf het moment waarop de eerste premie en eventuele kosten door de verzekeraar zijn ontvangen.
 2. De verzekeringnemer heeft het recht binnen 30 kalenderdagen na aanvang van de verzekeringsovereenkomst deze op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden en de opzegging moet de verzekeraar bereiken binnen 30 kalenderdagen na aanvang van de verzekeringsovereenkomst. Vanaf het moment dat de opzegging de verzekeraar heeft bereikt wordt de verzekeringsovereenkomst geacht nimmer tot stand te zijn gekomen.
 3. De verzekeringsovereenkomst eindigt:
  a) Indien de verschuldigde premie niet binnen de gestelde termijn is ontvangen;
  b) Indien sprake is van verzwijging, verkeerde of onwaarachtige opgave, waardoor de verzekeringsovereenkomst niet zou zijn gesloten;
  c) Door schriftelijke opzegging van de verzekeringnemer;
  d) Door het verschuldigd worden van de verzekerde dekking.

De verzekeringsovereenkomst eindigt in de gevallen genoemd onder a), b) en c) zonder enige uitkering.

ARTIKEL 4

Premiebetaling

 1. De door de verzekeringnemer verschuldigde premie en eventuele kosten moeten op de vervaldag bij vooruitbetaling aan de verzekeraar worden voldaan. De eerste premie is verschuldigd op de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst.
 2. Het niet of niet tijdig incasseren van de premie ontslaat de verzekeringnemer niet van de verplichting de premie op de vervaldag te voldoen.
 3. Bij een premieachterstand van twee maanden heeft de verzekeraar het recht de verzekeringsovereenkomst te beëindigen zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van betaalde premies. De verzekeraar is niet verplicht verzekeringnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 4. De premie is verschuldigd tot aan de in de polis vermelde afloopdatum of, bij eerder overlijden van de verzekerde, tot en met de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 5

Verzorging uitvaart

De verzekerde dekking is in de polis beschreven.

ARTIKEL 6

Overlijden verzekerde

 1. Het overlijden van de verzekerde dient direct te worden gemeld bij de verzekeraar.
 2. Opdracht tot regeling van een uitvaart dient uitsluitend door de verzekeraar te worden verstrekt met inachtname van de door de verzekerde of nabestaanden gekozen uitvaartonderneming.
 3. De verzekeraar vergoedt de uitvaartkosten tot het bedrag als beschreven in de polis, na overlegging van de polis en een uittreksel uit of een gewaarmerkt afschrift van de overlijdensakte van de verzekerde, of enig ander stuk waaruit ten genoegen van de verzekeraar het overlijden van de verzekerde blijkt.
 4. Bij overlijden van de verzekerde binnen drie jaar na aanvang van de verzekering kan de verzekeraar verlangen dat wordt aangetoond dat de dood niet het gevolg is van een bij het aanvragen van de verzekering verzwegen ziekte of gebrek. Wordt dit naar haar oordeel niet aangetoond, dan is artikel 2.2 van deze voorwaarden van toepassing en wordt alleen de betaalde premie teruggegeven.
 5. De verzekeraar kan een bewijs verlangen dat de laatst verschuldigde premie is betaald.

ARTIKEL 7

Beperking verzekerde dekking

 1. Bij overlijden van de verzekerde in het eerste verzekerings-jaar is het te vergoeden bedrag aan uitvaartkosten ten hoogste tweemaal de som van de verschuldigde en tevens betaalde premie, of in het geval van een koopsom ten hoogste de betaalde koopsom.
 2. De beperking van de verzekerde dekking zoals genoemd in artikel 7.1 is niet van toepassing indien:
  • Naar oordeel van de verzekeraar wordt aangetoond dat het overlijden het gevolg is van een ongeval; of
  • De verzekerde voor aanvang van de verzekeringsovereenkomst meer dan een jaar verzekerd is geweest als kind en de polis is afgesloten binnen 60 dagen na beëindiging van de kinderdekking.
 3. Als in geval van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden de uitbetaling van verschuldigde uitkeringen uit levensverzekering onderworpen zal zijn aan eventuele dan door de overheid te treffen maatregelen, dan zal het bedrag van de door de verzekeraar te vergoeden uitvaartkosten worden vastgesteld als ware het een uitkering uit levensverzekering.

ARTIKEL 8

Uitsluiting verzekerde dekking

Indien het overlijden het gevolg is van de vrijwillige deelname van de verzekerde aan een misdaad of wanbedrijf is dekking uitgesloten en vindt er geen uitkering plaats.

ARTIKEL 9

Levenloos geboren kind

 1. Bij de geboorte van een levenloos kind van een premieplichtige verzekerde worden de uitvaartkosten per kind, of in geval van een meerling per meerling, vergoed tot het bedrag als beschreven in de polis.
 2. Onder een levenloos geboren kind wordt mede verstaan een kind dat overleden is binnen 30 dagen na de geboorte.

ARTIKEL 10

Premierestitutie

Premierestitutie onder aftrek van kosten kan op verzoek van de verzekeringnemer uitsluitend worden verleend indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De verzekerde is geëmigreerd naar een land (of eiland) waar de verzekeraar niet gevestigd is; en
 • Voor de verzekeringsovereenkomst is voor tenminste vijf jaren, gerekend vanaf de ingangsdatum van de polis, de premie voldaan.

ARTIKEL 11

Slotbepalingen

 1. De verzekeringnemer wordt geacht te wonen op het adres als vermeld op het aanvraagformulier of op het adres overeenkomstig de laatst verwerkte adreswijziging in de administratie van de verzekeraar.
 2. De verzekerde wordt na zijn overlijden geacht zijn laatste woonplaats te hebben gehad waar hij ten tijde van het overlijden stond ingeschreven in het bevolkingsregister.
 3. Indien de polis verloren is gegaan, kan tegen betaling van administratiekosten desgewenst een vervangende polis aan de verzekeringnemer worden uitgereikt.
  Bij uitreiking van een vervangende polis verliest de oorspronkelijke polis haar waarde.
 4. Aantekeningen in de polis zijn slechts geldig indien deze aantekeningen door of vanwege de verzekeraar zijn geparafeerd of ondertekend.
 5. De verzekeraar behoudt zich het recht voor algemene voorwaarden of premie periodiek aan te passen aan gewijzigde inzichten en omstandigheden.Na wijziging van een polis zijn de nieuwste algemene voorwaarden van toepassing. De actuele algemene voorwaarden zijn te lezen op de website onderlingehulp.com.
 6. Op deze verzekeringsovereenkomst is het nationale recht van toepassing.
 7. In gevallen waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien zal door de verzekeraar overleg worden gepleegd met verzekeringnemer of bij diens overlijden met de wettige erfgenamen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een bindende beslissing worden gevraagd van de bevoegde rechter.

CLAUSULE

A. Kinderdekking

 1. Een kind van de verzekerde is tot de leeftijd van 18 jaar gratis meeverzekerd, mits aangemeld bij en geaccepteerd door de verzekeraar en mits het kind niet op een zelf- standige, premieplichtige polis is verzekerd.
  De uitvaartkosten worden vergoed tot het bedrag als beschreven in de polis. Onder een kind van de verzekerde wordt verstaan:
  a) Een wettig, gewettigd, geadopteerd, wettig erkend of natuurlijk kind van de verzekerde; of
  b) Een kind dat in het gezin van de verzekerde was opgenomen en tot het overlijden door de verzekerde als eigen kind werd onderhouden en opgevoed.
 2. Voor een kind als beschreven in artikel 1b) van deze clausule moet ten genoegen van de verzekeraar worden aangetoond dat het kind tot het overlijden in gezinsverband woonachtig is geweest bij de verzekerde.
 3. Bij overlijden van de verzekerde vervalt de kinderdekking.
 4. Bij de geboorte van een levenloos kind is de kinderdekking niet van toepassing.

B. Werelddekking

 • Bij overlijden van de verzekerde in het buitenland (d.w.z. buiten Aruba, Bonaire en Curaçao) worden de kosten van vervoer van de overledene naar de woonplaats vergoed tot het bedrag als beschreven in de polis. Deze extra dekking geldt alleen indien het overlijden heeft plaatsgevonden gedurende een tijdelijk verblijf van maximaal 60 dagen en de kosten voor vervoer niet uit andere hoofde verzekerd zijn.

C. Individuele verhoging bij collectieve verzekeringsovereenkomst

 • In deze clausule wordt verstaan onder een individuele verhoging: Een verzekeringsovereenkomst voor een en dezelfde verzekerde, waarvan de verzekeringnemer niet dezelfde is als de verzekeringnemer van de collectieve verzekeringsovereenkomst.
  Op het moment dat de collectieve verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd door de verzekeringnemer of de verzekeraar (zie art. 3.2, 3.3 Alg. Voorwaarden) en tevens de individuele verhoging (nog) niet premievrij is, wordt de individuele verhoging geroyeerd. Uitsluitend in het geval dat verzekeringnemer van de individuele verhoging de collectieve verzekeringsovereenkomst op individuele basis voortzet, kan de individuele verhoging worden gecontinueerd.

D. Individuelevoortzetting collectieve verzekeringsovereenkomst

 • De verzekerde van een collectieve verzekeringsovereenkomst heeft het recht de collectieve verzekeringsovereenkomst bij beëindiging voort te zetten op individuele basis tegen door de verzekeraar te bepalen individuele premie en resterende looptijd.

Clausules zijn van toepassing voor zover vermeld op het polisblad.

Contact

De La Sallestraat 84
Oranjestad, Aruba

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag: 8:00 - 15:45
Support via Whatsapp
+2975924177